Portrait of John Boyajian, founder of Boyajian, Inc.

Portrait of John Boyajian